Styling; Sachiyo Ono, Photo; Yuki Kishino
Paintings; Yuko Nasu 2009